تو این پاسخنامه در سوال ۳ مگه. واحد مون. دوتا نیست مربع و…

تو این پاسخنامه در سوال ۳ مگه. واحد مون. دوتا نیست مربع و مثلث
در حالی که. هردو مربع در نظر گرفّته شده ؟

———————————————-

سلام . نه دیگه پاسخم را ببینید شکل ها را باید ترکیبی در نظر بگیریم یعنی اول مربع اولویت داره و بعدش مثلث