آری آن روز چو می رفت کسی داشتم آمدنش را باور من نمی…

آری آن روز چو می رفت کسی
داشتم آمدنش را باور
من نمی دانستم
معنی هرگز را
تو چرا
بازنگشتی دیگر ؟
آه ای واژه شوم
خو نکرده ست دلم با تو هنوز
من پس از این همه سال
چشم دارم در راه
که بیایند عزیزانم آه

#هوشنگ_ابتهاج
یاد عزیزان سفر کرده به خیر
روانشان شاد.بهشت برین سرای ابدی شان باد.
😔🖤