✅ #قضیه_تقسیم_پولل_یا_نسبت_چندگانه #تسهیم_به_نسبت…

✅ #قضیه_تقسیم_پولل_یا_نسبت_چندگانه
#تسهیم_به_نسبت
#نسبت_و_تناسب
#ریاضی_ششم

در چنین مسائلی دو یا چند نسبت داریم که یک شخص دارای دو نسبت مختلف است.
در این مورد باید شخص تکرار شونده یک نسبت داشته باشد نه چند تا.
باید مضرب مشترک گرفت سپس برای کسر ها کسر مساوی نوشت.

مثال:

نسبت پول علی به برادرش 3به 7 و نسبت سهم علی به خواهرش 4 به 10 است.
نسبت سهم هرکدام را حساب کنید.

حل:
داریم
سهم علی به برادرش می‌شود
3/7
و سهم علی به خواهرش می‌شود
4/10

علی دو نسبت 3و4دارد اگر مساوی کنیم یعنی مضرب مشترک بگیریم میشود
3×4=12
پس سهم علی 12 است
حال برای کسر ها کسر مساوی می نویسیم
3/7=12/□
□=28

چرا؟

و نیز
4/10=12/30
چون صورت سه برابر شده است‌.

پس سهم علی 12
برادر28
و سهم خواهر 30 است

✅ نکته ی مهم : اگر در سوالی نسبت های داده شده همگی به شکل کسر بودند ابتدا آن ها را با روش “دور در دور،نزدیک در نزدیک” به عدد صحیح تبدبل می کنیم و سپس عملیات توضیح داده شده را روی آن ها پیاده می کنیم .

🟩🟪🟧🟥🟧🟨🟩🟦🟪⬛️🟨🟩🟦🟪