#تدریس فصل ششم ریاضی ششم # انواع تناسب #تناسب معکوس-…

#تدریس فصل ششم ریاضی ششم
# انواع تناسب
#تناسب معکوس-دوبلکس -ترکیبی
#مدرس -ناجی
#تدریس مجازی
گوشی،را افقی بگیرید و ببینید