باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست که تو خوشتر ز گل و…

باد صبحی به هوایت
ز گلستان برخاست
که تو خوشتر ز گل
و تازه‌تر از نسرینی

#حافظ
🌸