سلام وقت به خیر پاسخ میشه منفی ۳ یا منفی ۹

سلام وقت به خیر
پاسخ میشه منفی ۳ یا منفی ۹

———————————————-

سلام
۹ میشه ۳ ساعت قبل از مبدا دیگه ،منفی ۳

———————————————-

1091242663_424740