دوستان این سوال را راهنمایی می کنید🙏

دوستان این سوال را راهنمایی می کنید🙏

———————————————-

وقتی مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی در عددی ضرب یا بر عددی تقسیم می شود خارج قسمت تغییر نمیکند اما باقی مانده درهمان عدد ضرب یا بر همان عدد تقسیم می شود.
حالا اینجا خارج قسمت همان ۲/۲ هست
باقی مانده بر ۱/۲ضرب می شود. ۹
/۹۳×۱/۲

———————————————-

ممنونم🙏