1091242663_424654

1091242663_424654

———————————————-

دقیقا حرف منه

———————————————-

درسته

———————————————-

مربع درون دایره محاط شده پس مساحت قسمت های رنگی کناری برابرند

———————————————-

درسته با هم برابرن
از دایره مربع را کم کنیم و ۲ قسمت چپ و راست سفیدن ولی بالا و پایین رنگیه

———————————————-

دقیقا پس باید مساحت رنگی نصف بشه

———————————————-

پس مربع را از دایره کم میکنیم و تقسیم بر ۲

———————————————-

1091242663_424666

———————————————-

سپاسگزارم🙏🌹🙏🌹

———————————————-

خواهش🌹🙏