1091242663_424565

1091242663_424565

———————————————-

۲ تن =۲۰۰۰ کیلو

۲۰۰۰×۱۰=۲۰۰۰۰

(۱۲×۱۰۰۰)+(۱۳×۱۰۰۰)=۲۵۰۰۰

۲۵۰۰۰-۲۰۰۰=۵۰۰۰

۵۰۰۰ □25٪
۲۰۰۰۰ ۱۰۰
۲۵ درصد سودداشته

———————————————-

بینهایت سپاس🙏