خوانش شعر زیبای میوه ی هنر همکار محترم : سرکار خانم…

خوانش شعر زیبای میوه ی هنر
همکار محترم : سرکار خانم فرامرزی 🙏🌹
شهرستان شوش دانیال ( ع )