خلاصه بهاری دیگر بی حضور تو از راه می رسد… و آن چه که…

خلاصه بهاری دیگر
بی حضور تو
از راه می رسد…
و آن چه که زیبا نیست، زندگی نیست
روزگار است

گل نیلوفر مردابه ی این جهانیم
و به نیلوفر بودن خود شادمانیم،
سقفی دارد شادکامی
کف ناکامی ناپدید است.

هر رودخانه ای
به دریاچه ی خود فرو می ریزد
به حسرت زنده رود، زنده نمی شود رود
نمی شود آب را تا کرد
و به رودخانه ی دیگری ریخت
به رود بودن خود شادمان می توان بود.

بهار، بهار است
و بر سر سبزکردن شاخه ها نیست
برف، برف است
هوای شکستن شاخه های درخت را ندارد
برگ را به تمنا،
نمی شود از ریزش باز داشت
با فصل های سال همسفر شو
سقفی دارد بهار
کف یخبندان ها ناپدید است.

دستی برای نوازش و
زانویی برای رسیدن اگر مانده است
با خود مهربان باش،
اگرچه تو نیز دروغی می گویی گاهی مثل من
دروغت را چون قندی در دهان گسم آب می کنم
با خود مهربان باش.

نبودم اگر نبودی
دروغ تو را
خار تشنه ی کاکتوسی می بینم
که پرندگان مهیبت را دور می کند
به پرنده ی کوچک پناه می دهد
سقفی دارد راستی
کف ناراستی ناپدید است.

ای ماه شقه شقه صبور باش!
چه ها که ندیده ای
چه ها که نخواهی شنید
ما التیام زخم های تو را
بر سینه ی مجروحت باز می شناسیم
ماه لکه لکه!
مثل حبابی بر دریا بدرخش و
با آسمان خالی خود شادمان باش.
جشنواره ی آب است زندگی
چراغانی رودها که به دریاها می رسند
زخم خورده ی بادها، زورق ها، صخره ها
سقفی دارد روشنی
کرانه ی تاریکی ناپدید است.

اندیشه مکن که بهار است و
تو نرگس و سوسن نیستی
به حسرت زنده رود،
زنده نمی شود رود.
خاکت را زیر و رو کن
ریشه و آبی مباد که نمانده باشد
سقفی دارد زندگی
کف نیستی ناپدید است
به رنگ و بوی تو خود شادمان می توان بود
نیلوفران مردابه ی این جهانیم
و به نیلوفر بودن خود شادمانیم.

#استاد_محمد_شمس_لنگرودی

🌸🌸