‍ ‍ ای نسیم صبح ، خوشبو می رسی ازکدامین منزل و کو می…

‍ ‍ ای نسیم صبح ،
خوشبو می رسی

ازکدامین منزل و
کو می رسی؟….

#شیخ_بهایی
درود بر خوبان
صبحتان خوشبو
🌸