💠 نحوه حذف کردن پیام ها در واتساپ بعد از چندین ساعت و روز…

💠 نحوه حذف کردن پیام ها در واتساپ بعد از چندین ساعت و روز که زمان آن گذشته است