🎥👈 تدریس #علوم_ششم 📝👈#درس_10 🔶👈)خیلی کوچک خیلی بزرگ(…

🎥👈 تدریس #علوم_ششم
📝👈#درس_10
🔶👈)خیلی کوچک خیلی بزرگ(
📊👈آشنایی با اجزای میکروسکوپ
✏👈 مبحث : میکروسکوپ🔬
👩‍🏫👈 المیرا نیک طاش