نگاهت به آن بالا باشد؛ تا دلت از آدمهای این پایین…

نگاهت به آن بالا باشد؛
تا دلت از آدمهای این پایین نگیرد….

موسیقی صبحتان گوش نواز
👇👇
@bare30p