نتیجه ی آزمایش درس شگفتی برگ نشاسته در حضور ید ب رنگ آبی…

نتیجه ی آزمایش درس شگفتی برگ
نشاسته در حضور ید ب رنگ آبی تیره یا سیاه در می آید .یک قطره محلول ید روی نان .برگ سبز.خیار سیب زمینی .سیب بربزیم
اگر رنگ آبی تیره یا سیاه مشاهده شد یعنی آن ماده نشاسته دارد.
مدرس پایه ششم :خانم مالکی