درسی از دهخدا: ایده های ذهنی تان را همیشه یک جا بنویسید…

درسی از دهخدا: ایده های ذهنی تان را همیشه یک جا بنویسید
“مرحوم #دهخدا پی در پی سیگار می‌کشید و خاکستر سیگار و چوب سوخته کبریت را هرجا می‌رسید می‌انداخت.
از عجایب این بود که قلم و دوات مرتبی نداشت و بارها شد که با سر سوخته کبریت چیزی نوشت و یادداشت کرد. خدا می‌داند چند بار دیدم که در پی مداد خود می‌گردد و هرگز به یاد نمی‌آورد آن را کجا گذاشته است.
روی هر کاغذ پاره ای که می‌یافت یادداشت می‌کرد.
مکرر روی پاکت شیرینی یا میوه و روی کاغذ پاره‌ای که سیگار در آن پیچیده بودند در حضور من چیزی می‌نوشت.
گاهی قوطی خالی کبریت را پاره می‌کرد و روی چوب سفید آن یادداشتی می‌کرد.”
وصیت نامه علامه دهخدا روی قوطی سیگار :
“فیش‌های لغت دردست آقای دکتر معین خواهد بود. از الف تا یاء نوشته شده. هیچ چیز از آن نباید افزود و کاست.”
تهران، 9 مهرماه 1338
سعید #نفیسی
خاطرات ادبی و سیاسی و جوانی
🌸