اثبات مجموع زاویای چهار ضلعی =۳۶۰ درجه اثبات مجموع…

اثبات مجموع زاویای چهار ضلعی =۳۶۰ درجه

اثبات مجموع دوزاویه ی مجاورکه مکمل هم هستند در چهارضلعی ها =۱۸۰ درجه

مربوط به صفحه ۱۰۵ کتاب ریاضی

مدرس پایه ی ششم :خانم مالکی

https://www.instagram.com/tv/CYTas2Zq-Pg/?utm_medium=share_sheet

عزیزان
شما می توانید دست ورزیهای من را در اینستاگرام دنبال کنید