آزمایش و مشاهده ی علمی برگ به عنوان اندام تنفسی گیاه کاری…

آزمایش و مشاهده ی علمی برگ به عنوان اندام تنفسی گیاه
کاری از: پسر خوبم آقای ماهان علیشیری👏👏👏

مالکی