🔸جدول شرایط احراز ارتقای طبقه شغلی فرهنگیان از لحاظ مدرک…

🔸جدول شرایط احراز ارتقای طبقه شغلی فرهنگیان از لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق تجربی

🔹محاسبه طبقه شامل مجموع طبقه بابت مدرک تحصیلی (طبقه ورودی) و سنوات خدمتی به اضافه طبقات تشویقی(جبهه ، جانبازی ، تشویقی ارزشیابی)

🔸طبقه تحصیلی: مدرک مرتبط با پست سازمانی طبقه ورودی محاسبه می شود که بابت مدرک تحصیلی سیکل و پایین تر از آن طبقه۲ ، دیپلم طبقه ۳ ، فوق دیپلم طبقه ۴ ، لیسانس طبقه ۵ ، فوق لیسانس طبقه۶ ، دکترا طبقه ۷ ، به این نکته نیز باید توجه داشت که بررسی ارتباط بین پست و مدرک دقیقا در زمان تاریخ اخذ مدرک و پست سازمانی کارمند در همان تاریخ صورت می گیرد .
طبقه سنواتی :اگر مدرک تحصیلی مرتبط با پست سازمانی لیسانس به بالا بود به ازای هر ۴ سال یک طبقه ، دیپلم و فوق دیپلم هر ۵ سال و سیکل به پایین هر ۶ سال یک طبقه سنواتی تعلق می گیرد

🔸طبقه تشویقی(جبهه ، جانبازی ..):به ازای هر ۵ درصد جانبازی و به ازای موارد ایثارگری (جانبازی و جبهه داوطلب ) طبق بخشنامه ۲۷۲۷ تا سقف دو طبقه تعلق می گیرد.

🔸مدت سابقه در منطقه محروم  و کمتر توسعه یافته ازسال ۱۳۸۸  نصف می گردد یعنی به ازای هر دوسال یک طبقه می گیرد

https://instagram.com/kargoziniap