همکاران لطفا پاسخ این سوال

همکاران لطفا پاسخ این سوال

———————————————-

مساحت ربع دایره منهای نیمدایره کوچک کنید

———————————————-

محیط ربع دایره باضافه اندازه یک شعاع که 2هست باضافه. نصف محیط نیم دایره کوچک

———————————————-

متشکرم