در نهفت پرده شب دختر خورشید نرم می بافد دامن رقاصه صبح…

در نهفت پرده شب
دختر خورشید
نرم می بافد
دامن رقاصه صبح طلایی را

#هوشنگ_ابتهاج

سلام بر نیک اندیشان
صبح طلاییتان به رنگ خورشید
مهربانی
🌸