سلام همکار عزیز این توضیح درست و منطقی شاگرد م باران…

سلام همکار عزیز این توضیح درست و منطقی شاگرد م باران شعبانی
مساحت قسمت رنگی
معلم میترا امیری