به قول رضا عبدالملکیان “برای همه‌ی ما همه‌ی روزها فراموش…

به قول رضا عبدالملکیان
“برای همه‌ی ما
همه‌ی روزها فراموش می‌شوند
به جز همان یک روز
که نشانی آن را به هیچ‌کس نگفتیم.”

موسیقی صبحتان گوش نواز
🌸
https://t.me/bare30p