وقتی زبان بلد نیستی همین میشه 😂 تا آخرش ببینید منم…

وقتی زبان بلد نیستی همین میشه 😂

تا آخرش ببینید منم همینجوری بودم 😌