ریاضی فصل اندازه گیری حل تمرین حجم با تبدیل واحد طول کلاس…

ریاضی فصل اندازه گیری
حل تمرین حجم با تبدیل واحد طول
کلاس ششم
مدرس میترا امیری
مدرسه شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج