دست ورزی برای اموزش زاویه ها ی بین دوعقربه ی ساعت ⬅️مبحث…

دست ورزی برای اموزش زاویه ها ی بین دوعقربه ی ساعت
⬅️مبحث اندازه گیری

مدرس پایه ششم :خانم مالکی