1091242663_424018

1091242663_424018

———————————————-

مساحت قسمت رنگی= مساحت مربع به ضلع ۱۰ – ( مساحت نیم دایره به شعاع ۵ +مساحت مربع به ضلع ۵)

———————————————-

1091242663_424029

———————————————-

خیلی ممنونم