1091242663_423975

1091242663_423975

———————————————-

سلام
میشه اینو توضیح بدین محیط قسمت رنگی رو چطور بدست میاریم؟

———————————————-

سلام
مساحت دایره رو حساب کنید مساحت مربع رو کم کنید

۲۰×۲۰×۳=۱۲۰۰

مساحت مربع
(۴۰×۴۰)÷۲=۸۰۰

۱۲۰۰-۸۰۰=۴۰۰
۴۰۰ مساحت قسمت رنگی

———————————————-

ممنون، مساحت رو بلدم

محیطش رو خواسته

———————————————-

محیط که حل شده روی برگه