🎥 مرگ چیست؟ حیات چیست؟ آیا حیات به معنی وجود روح در بدن…

🎥 مرگ چیست؟ حیات چیست؟

آیا حیات به معنی وجود روح در بدن است؟
آیا دوگانه گرایی دکارتی به معنای وجود مستقل “ذهن” و “بدن” نظریه ای درست است؟
یا اینکه حیات و مرگ تنها پدیده های زیستی هستند که ریشه در فعالیتهای سلولی و انتروپی دارند؟
اگر مرگ تنها یک پدیده ی زیستی است، آیا میتوان یک روز به آن مسلط شد و آن را متوقف کرد؟