جلسه اول : نحوه ورود به تخته جادویی…

جلسه اول : نحوه ورود به تخته جادویی


جلسه دوم : کار کردن با نوار ابزار

جلسه سوم : نحوه استفاده از ابزار انتخاب

جلسه چهارم : گزینه های بیشتر در ابزار انتخاب

جلسه پنجم : ساخت قالب برای استفاده در فیلم های آموزشی

جلسه ششم : نحوه استفاده از پاک کن

جلسه هفتم : نحوه استفاده از ابزار نوشتن متن

جلسه هشتم : وارد کردن وب کم یا دوربین موبایل به تخته جادویی

جلسه نهم : برطرف کردن مشکل فعال نشدن دوربین

جلسه دهم : نحوه تغییر پس زمینه

جلسه یازدهم : ساخت قالب برای پس زمینه نوع دوم

جلسه دوازدهم : ضبط فیلم در تخته جادویی و تنظیم کیفیت صدا و تصویر خروجی

جلسه سیزدهم : تنظیمات ورود وبکم یا دوربین موبایل

جلسه چهاردهم : تنظیم حالت اشاره برای تخته جادویی

جلسه پانزدهم : نحوه ثابت کردن دوربین برای استفاده در تخته جادویی

جلسه شانزدهم : پروژه شماره 2

جلسه هفدهم : پروژه شماره 3