تدریس اثبات زاویه ی مکمل در شکل متوازی الاضلا ع با کمک…

تدریس اثبات زاویه ی مکمل در شکل متوازی الاضلا ع با کمک دست ورزی
مدرس پایه ششم :خانم مالکی
مربوط ب سوال ۲ صفحه ی ۱۰۳ کتاب ریاضی

#مالکی
@sheshomepouya
کانال تدریس دورس پایه ششم سال تحصیلی👇
۹۹-۹۸

@tadrisnovinkhanommaleki
تدریس دروس پایه ششم سال تحصیلی👇

۱۳۹۹-۱۴۰۰

گروه دست ورزی های تدریس خانم مالکی

https://t.me/joinchat/WMWWvPr9WIQzY2Y0

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱