تبدیل لیتر ب میلی لیتر یا سی سی یا سانتی مترمکعب با کمک…

تبدیل لیتر ب میلی لیتر یا سی سی یا سانتی مترمکعب
با کمک دست ورزی
مدرس :خانم مالکی

مدرس پایه ششم :خانم مالکی
https://www.instagram.com/tv/CYTas2Zq-Pg/?utm_medium=share_sheet

عزیزان
شما می توانید دست ورزیهای من را در اینیستاگرام دنبال کنید