بیت اخر ردیف قافیه اش چی میشه

بیت اخر ردیف قافیه اش چی میشه

———————————————-

سلام
بسپاری ،می داری

———————————————-

قافیه: بسپاری – می‌داری/ ردیف: اش

معنی لغات: به: بهتر است / بسپاری اش: او را بسپاری / مصراع دوم: استفهام انکاری=> تو از ما بیشتر دوستش نداری (ما بیشتر از تو، او را دوست داریم