🔶🌀🔶عمران صلاحی،طنز پرداز پر آوازه و شاعر شیرین سخنی بود ….

🔶🌀🔶عمران صلاحی،طنز پرداز پر آوازه و شاعر شیرین سخنی بود . چند رباعی جالب او با صدای خودش