سلام. شکل داخل دایره رو لوزی درنظر بگیرم؟

سلام.
شکل داخل دایره رو لوزی درنظر بگیرم؟

———————————————-

بله

———————————————-

در این صورت قطر ها مثل هم هستن و چیزی به اسم قطر بزرگ و کوچک نداریم. این ایراد نداره؟

———————————————-

نه هیچ اشکالی نداره ، لوزی است با قطر های برابر یعنی مربع

———————————————-

ممنون