سلام صبح بخیر خانم حسینی عزیز لطف می کنید پاسخ تمرینات…

سلام صبح بخیر

خانم حسینی عزیز لطف می کنید

پاسخ تمرینات کتاب نگارش را که خودتان پاسخ دادید را ارسال کنید خدا پدرت عزیزتان را رحمت کند ممنون

———————————————-

شروع تدریس های کتاب قرآن تا پایان
👇👇👇👇

https://t.me/tadris6mahsa/5

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
پاسخ فعالیت های کتاب نگارش تا پایان

https://t.me/tadris6mahsa/78

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
شروع تدریس های دروس علوم تا پایان درس ۸

https://t.me/tadris6mahsa/214

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
شروع تدریس های هدیه های آسمان تا پایان

https://t.me/tadris6mahsa/260

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
شروع تدریس های مطالعات اجتماعی تا پایان

https://t.me/tadris6mahsa/281

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
شروع پاسخ فعالیت های کتاب فارسی خوانداری ششم و واژه نامه های تکمیلی هر درس

https://t.me/tadris6mahsa/333