تحلیل بیت دوم وسوم حکایت”عمر گران مایه ” عمر گران مایه…

تحلیل بیت دوم وسوم حکایت”عمر گران مایه

عمر گران مایه دراین صرف شد
تاچه خورم صیف وچه پوشم شتا

قالب شعری این دوبیت…قطعه

معنی:عمرارزشمند من دراین

فکرواندیشه گذشت که درتابستان

چه چیزی بخورم ودرزمستان چه چیزی بپوشم.

تعداد جمله ها….سه جمله(سه فعلِ

موجودِ…..صرف شد،خورم،پوشم)

عمر گران مایه….نهاد جمله ی اول

من….نهادمحذوف جمله ی دوم

من…..نهادمحذوف جمله ی سوم

عمر گران مایه….ترکیب وصفی

صیف وشتا….قید زمان

واژه ی چه…..مفعول

آرایه ها:

تضاد….صیف وشتا

……………………………………………….ای شکم خیره به نانی بساز
تا نکنی پشت به خدمت دوتا

معنی:ای شکم گستاخ وبی پروا،به

یک تکه نان قانع باش(قناعت کن)

تامجبور نباشی به نشانه ی خدمت

ونوکری وبندگی وتعظیم درمقابل

دیگران کمر خودرا خم نکنی.

تعداد جمله ها…سه جمله(یکی منادا…شکم خیره

ودوتا فعلِ موجودِ….بساز ونکنی)

شکم خیره… ترکیب وصفی

نان وخدمت…. متمم

بساز …..فعل امر

پشت…..مفعول

آرایه ها:

جان بخشی به اشیا….شاعر به شکم

شخصیت بخشیده واورامورد

خطاب قرار می دهد وگستاخی را

که یک صفت انسانی است به وی نسبت داده است.

کنایه …دوتا… کنایه از خمیده ودولا شدن است.

پشت دوتاکردن…کنایه از تعظیم وادای احتر ام است

شتا دوتا…..قافیه