تحلیل بیت اول حکایت “عمر گران مایه” به دست آهن تفته کردن…

تحلیل بیت اول حکایت “عمر گران مایه”

به دست آهن تفته کردن خمیر

به از دست بر سینه پیش امیر

معنی:خمیر کردن آهن گداخته بادست ،از ایستادنِ دست بر سینه پیش پادشاه،بهتر است.

قالب شعری….مثنوی

خمیر،امیر……قافیه

تعداد جمله…این بیت یک جمله داردوفعل آن کلمه ی “است”که از جمله حذف شده است.

خمیر کردن….نهاد

آهن گداخته… ترکیب وصفی

دست…متتم(درهردومصراع)

سینه …..متمم

آرایه ها:

کنایه ….مصراع اول..کنایه از کاربسیار دشوارانجام دادن است.

تناسب…تفته کردن، خمیرکردن…..

مبالغه…شاعر درمقایسه ی دوعمل بسیارمبالغه کرده است.