1091242663_423723

1091242663_423723

———————————————-

همکاران محترم لطفا سوال ۶ را راهنمایی کنید

———————————————-

ماه اول ۲ سوم
ماه دوم ۱ دوازدهم از ۲ سوم رو ساخته
۱ ۲ ۲ ۱
—×—–=——=——-
۱۲ ۳ ۳۶ ۱۸
پس ماه اول ۲ سوم = ۱۲ هجدهم
ماه دوم یک هجدهم
۱۲ ۱ ۱۳
—–+—–=——-
۱۸ ۱۸ ۱۸

۱۸ ۱۳ ۵
—— – —–=——-✅
۱۸ ۱۸ ۱۸
۵ هجدهم باقی می ماند

———————————————-

سلام
میشه بفرمایین این اعداد کسری رو چگونه تایپ کردین؟؟؟

———————————————-

راحته