استاد دانشگاهی می‌گفت: کاش در دهه 70 و 80 هم از تست هایی…

استاد دانشگاهی می‌گفت:
کاش در دهه 70 و 80 هم از تست هایی مثل هوش گاردنر استفاده می شد تا افراد استعداد هایشان را بیشتر بشناسند و بعد متناسب با آنها انتخاب های بعدی را داشته باشند. اینکه آدم نداند در چه زمینه هایی توانایی بالقوه دارد و خودش را خوب نشناسد در سنین انتخاب می تواند آسیب زننده باشد.

هوارد گاردنر کسی بود که به نظریات هوش قبلی اعتراض کرد و گفت هوش یک توانایی کلی نیست و فقط نمی‌شود با هوش عمومی کسی را قضاوت کرد. هوش های گوناگونی وجود دارد که در کنار یکدیگر و به صورت ترکیبی عمل می کنند و بعد ها بر اساس این نظریه تست هوش های 9 گانه گاردنر تالیف و ساخته شد.