🔶 6 نمونه کاربرگ ریاضی ششم از فصل 1 تا 5 بصورت فشرده ، ✔…

Download

🔶 6 نمونه کاربرگ ریاضی ششم از فصل 1 تا 5 بصورت فشرده ،

✔ تکلیف عیدانه :
از هرفصل یک نمونه
و از فصل اول تا پنجم یک نمونه