قطب نما “در روزگاري كه اختلاف هاي ديني، پيش داوري ها و بي…

قطب نما
“در روزگاري كه اختلاف هاي ديني، پيش داوري ها و بي اعتمادي ها همه جا پخش مي شود و نگراني هايي كه ” ديگري” منشأ آن است؛ زمانه ي هرج و مرج.
در چنين هنگامه اي، “عشق” صرفاً كلمه اي لطيف نيست، بلكه خود به تنهايي قطب نماست…؛
عمري كه بي عشق بگذرد، بيهوده گذشته است.
خود به تنهايي، دنيايي است عشق. يا درست در ميانش هستي در آتشش؛
يا بيرونش هستي در حسرتش!”.

*ملّت عشق، صص ٣١ و ٥٠٨.