ببخشید این سوال را در مورد حلش توضیحی میخاستم🙏🌺

ببخشید این سوال را در مورد حلش توضیحی میخاستم🙏🌺

———————————————-

روبانی که دورتا دور دوخته شده با محیط دایره برابره
کافیه محیط رو بر ۳/۱۴ تقسیم کنید تا قطر رو محاسبه کنید

محیط دایره= قطر ×۳/۱۴
۳/۱۴×□=۲/۲۶

□=۲/۲۶÷۳/۱۴=۰/۷۱m

———————————————-

ممنونم همکار گرامی🙏🌹🌹

———————————————-

خواهش می کنم