#عابدین_رضایی “کا عباس” منتظر دست‌های بخشنده شماست . کاک…

#عابدین_رضایی “کا عباس” منتظر دست‌های بخشنده شماست .
کاک عابدینی کە سالها شادی بخش خانه های ما بوده را تنها نگذاریم.

شمارە کارت جهت همیاری
5859_8311_9968_1940
شمارە حساب
4901902181
بانک تجارت به نام عابدین رضایی

@tarbiat20👈