سلام همکاران راه حل خود را ارائه دهید.

سلام
همکاران راه حل خود را ارائه دهید.

———————————————-

مساحت مربع منهای دایره

———————————————-

۴×۴=۱۶
مساحت مربع ۱۶
۲×۲×۳=۱۲
مساحت ۴ ربع دایره= ۱۲
۱۶-۱۲=۴
مساحت قسمت رنگی

———————————————-

سپاس