او قهرمان زندگی من است… حتی اگر هیچ مدالی بر گردنش…

او قهرمان زندگی من است…
حتی اگر هیچ مدالی بر گردنش نباشد…
حتی اگر هیچکس از قهرمانی اش با خبر نشود…
قهرمانی که هیچوقت خسته نمی شود…
قهرمانی که می بازد تا من برنده شوم …
او قهرمان زندگی من است…
قهرمانی که بودنش روز و ماه و سال نمی شناسد …
قهرمانی که در سخت ترین روزهای زندگی کنارم می ماند و هرگز پشتم را خالی نمی کند… حتی اگر تمام دنیا رو به رویم باشند ایمان دارم که او کنارم می ماند….
او قهرمان زندگی من است…
قهرمانی که آرزوهایش شده آرزوهای من…
فکر و خیالش شده فکر و خیال من…
زندگی اش شده زندگی من…
قهرمانی که تمام اتفاق های خوب جهان را برای من می خواهد نه برای خودش…
او قهرمان زندگی من است…
قهرمانی که شکست هایم او را شکسته تر می کند و موفقیت هایم، خستگی زندگی را از تنش بیرون می آورد…
پدرم قهرمان زندگی من است… حتی اگر بهشت زیر پایش نباشد.

روز پدر مبارک♥️

#حسین_حائریان
https://t.me/bare30p