#بیکلام موسیقی مانند كشوری است كه روح من در آن حركت می…

#بیکلام

موسیقی مانند كشوری است كه روح
من در آن حركت می كند.
در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ
علف هرزه ای در آن نمیروید.
اما تعداد كمی
از افراد میفهمند كه در هر قطعه از موسیقی
چه شوری نهفته است..

” بتهوون ”

☃️❄️
https://t.me/bare30p