سلام دوستان بیزحمت این سوال را راهنمایی می کنید🌹

سلام دوستان بیزحمت این سوال را راهنمایی می کنید🌹

———————————————-

دوستان لطف می کنید🙏

———————————————-

پاسخ👆

———————————————-

سپاسگزارم🌹