آن روزها رفتند آن روزهای خوب آن روزهای سالم سرشارازپولک…

آن روزها رفتند
آن روزهای خوب
آن روزهای سالم سرشارازپولک
آن شاخساران پراز گیلاس
فروغ فرخزاد

دراشعار فوق فروغ یادی از دروان کودکی کرده است.
نوستالژی دوران کودکی ویادی از آن روزهای شادوسبکبال وپراز احساس وامید برای همگان لذت بخش است
فروغ درشعرش به دوران کودکی
توجه ی خاصی دارد.
غم ودردجدایی از فرزندوسرزنش کج اندیشان ورنجهای جامعه راچشیدن اورا به دوران کودکی می برد.

علی کوچیکه
علی بونه گیر
نصف شب از خواب پرید

حس مادری فروغ ودوری از فرزند
برتوجه فروغ به کودکان می افزود
فروغ با کتاب تولدی دیگر به قول اخوان متولد شد فروغ اشعارقبل از تولد دیگررا
حاصل خواندن وپر شدن وپس دادن می داند.
می گویددیواروعصیان درواقع دست وپا زدنی درمیان دومرحله از زندگی بود
(تاریخ تحلیلی شعرنو لنگرودی ص۱۰۶)
فروغ درتولدی دیگر وایمان بیاوریم به آعاز فصل سرد جهان بینی دیگری پیدا کردبا بینشی مدرن به شعروزندگی نگریست .
فروغ می گوید نیما واشعارش جهان بینی ام را تغییرداد.
البته نیما درتغییر جهان بینی شعری افراد زیادی موثربود
ولی فروغ توانست با صمیمت .استعداد.تجربیات شخصی.پشتکارونظم درردیف شاعرانی
چون شاملوواخوان وسپهری قرارگیرد.

فروغ وزن را رها نکردوگفت(وزن مانند نخی باشدکه کلمه هارابه هم مربوط می کند.نه اینکه خودش را به کلمات تحمیل کند)
شعرفروغ را که می خوانی فکر می کنی شعرمنثوراست ولی کم کم وزن شعر خودرانشان می دهد.
تاکنون کسی به روشنی فروغ نتوانسته است از زبان زنان این سرزمین سخن بگوید.
سیمین دانشورهم درقصه نویسی توجه خاصی به زنان جامعه ما داردولی به روشنی وصراحت فروغ نیست
فروع نسبت به جامعه .مردم.واوضاع سیاسی واجتماعی زمانه ی خود دیدی عمگینانه ونومیدانه دارد.
واین ناشی از زندگی وفضای اجتماعی بعداز بیست وهشت مردادسی ودواست
درتولدی دیگرمی سراید
پری غمگینی رامی شناسم

که دراقیانوسی مسکن داردودلش راارام ارام دریک نی لبک چوبین می نوازد

این پری غمگین خودشاعراست
شاعری که (همه هستی اوآیه ی تاریکی است)
وسهم اواز زندگی

ن(تنها گردش حزن آلودی درباغ خاطره هاست)
اززمانه خود برتر بودن دردورنجهای عظیمی به همراه دارد.
فروغ درمصاحبه ای می گوید(من از آن آدمها نیستم که ازدیدن کسی که سرش به سنگ بخورد عبرت بگیرم من باید خودم زندگی خودم را تجربه کنم)
همین تجربه وخطر کردنها فروغ را ساخت
به قول اخوان ثالث
دریغا آن زن مردانه تر از هرچه مردانند
آن آزاده ،آن ازاد
منابع
پریشا دخت شعر ..محمود آزاد
مجله آرش .بهمن ۴۵
تاریخ تحلیلی شعر نو
#استاد_محمد_شمس_لنگرودی

#فروغ_فرخزاد
☃️❄️